Το STORM προτείνει μία σειρά καινοτόμων προγνωστικών μοντέλων και βελτιωμένων, μη επεμβατικών και μη καταστρεπτικών εποπτικών και διαγνωστικών μεθόδων, με στόχο την αποτελεσματική πρόβλεψη περιβαλλοντικών αλλαγών και την αποκάλυψη των κινδύνων και των συνθηκών που μπορούν να προκαλέσουν καταστροφές σε μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, το STORM προσδιορίζει πώς επηρεάζονται οι ευπαθείς κατασκευές, τα κτίρια και τα υλικά από διαφορετικά ακραία καιρικά φαινόμενα και ταυτίζει τις απειλές που σχετίζονται με τις κλιματικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν τα φαινόμενα αυτά. Παράλληλα, προσφέρει βελτιωμένες, αποτελεσματικές στρατηγικές, τεχνολογίες και συστήματα προσαρμογής και μετριασμού των καταστροφών.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα – με καινοτόμους αισθητήρες (αισθητήρες ενδοφθορισμού, ασύρματους ακουστικούς αισθητήρες), “κληροδοτημένα συστήματα”, πλατφόρμες στην αιχμή της τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων των πλατφορμών LiDAR και UAV), καθώς και τεχνικές πληθοπορισμού (crowdsourcing) – προσφέρει εφαρμογές και υπηρεσίες με την υποδομή ανοιχτού νέφους.

Το σύστημα αυτό αξιολογεί τις απειλές που συνδέονται με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, λαμβάνοντας υπόψη τους φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους και εφαρμόζοντας την επεξεργασία του Σύνθετου Συμβάντος.

Το STORM παρέχει μία πλατφόρμα συνεργασίας για την ομαδική συλλογή και ανάδειξη της γνώσης, καθώς και διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη βιώσιμη και αποτελεσματική προστασία και διαχείριση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Τα αποτελέσματα του έργου ελέγχονται με μελέτες περίπτωσης σε πέντε διαφορετικές χώρες: την Ιταλία, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

Οι πιλοτικοί χώροι και οι εταίροι έχουν επιλεγεί προσεκτικά, ώστε να αντιπροσωπεύουν επαρκώς την πλούσια Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Άλλοι εταίροι βοηθούν να συνδεθεί το έργο με περισσότερους ενδιαφερόμενους ευρωπαϊκούς χώρους.

Το έργο εκτελείται από μία διεπιστημονική ομάδα που διαθέτει όλες τις απαραίτητες ικανότητες για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή μιας λειτουργικής και αποτελεσματικής λύσης, ώστε να στηρίξει οποιονδήποτε ασχολείται με τη διαχείριση και διατήρηση των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς.