International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline

StormAdmin Haberler

International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline,  aims at the promotion of “The Guideline of Earthquake Risks Management for Historical Structures” for all the environments studying on conservation with international effectiveness. Furthermore, it has been aiming that the countries, making similar works before, will share their experiences and accumulations scientifically, and evaluating of probable cooperation forward looking.

The organization is of exclusive importance in terms of two points:

1-      Exhibition of the first example of the studying of “Guideline” arising from the need of scientific and conscious approach beyond the legal environment on “Historical Heritage Protection and Risk Management in Turkey”, and whose practices have been facing in the developed countries such as England and Italy.

 

2-      Turkey’s presentation of a contemporary vision that switches with its institutions and professionals to an execution whose practices can be rarely faced in the World and Europe, and that has self-motivation.

 

In particular, the experts from Italy which is scientific partner of the project and the scientists from the countries which have high seismic risk such as Greece, Iran, Portugal, Chile and Mexica have been invited to organization for sharing their experiences.

About the Symposium

“International Symposium on Earthquake Risk Management of Historical Structures: With a Focus on Tuskish Guideline” has been realizing as the final of Med-Art II Project which made in scientific cooperation with Assorestauro (Italian Association for Architecture, Art and Urban Restoration). Med-Art II has been begun with the translation of Italy’s guide on the management of earthquake risks for historical buildings. Afterwards, “The Guideline of Earthquake Risks Management for Historical Structures” has been completed on 25th August 2017 in consequence of a hard work conducted in participation with the science committee consisting of Turkish scientists and the institution representatives. The promotion of this significant and innovative work which is Turkey’s first will be realized with the symposium.

In the Symposium, 31 presentations will be shared from Turkey and invited countries. Turkey’s “The Guideline of Earthquake Risks Management for Historical Structures” will be introduced by the members of guide science committee to all guests and target users in a special session.

 

More information: 

https://www.vgm.gov.tr/organizasyonlar/Med_Art2/ISE/Sayfalar/International-Symposium-on-Earthquake-Risk-Management-of-Historical-Structures.aspx

STORM project will be also identified in this symposium by Eren Uckan:

ABSTRACT:

Tarihi yapılarda yapısal sağlık izleme  ve deprem risk yönetimine ilişkin  bütünleşik  sistemlerin geliştirilmesi

Eren Uckan, Ahmet Anıl Dindar, Ferit Çakır, Bulent Akbas, Gülüm Tanırcan, Mine Demircioglu, Gabriele Giunta, Patrikakos Charalampos

Konvansiyonel  deprem riski çalışmalarında, yapıların  zaafiyetlerinin  tahmin edilerek iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınması  hedeflenmektedir. Bu sebeple bu tür  çalışmalar   daha çok mühendislik yaklaşımları  ile sınırlı kalmaktadır. Kültür mirasımız olan tarihi yapıların afet  risk yönetimlerinde  ise mühendislik kriterlerinin yanısıra acil müdahale, koruma,  restorasyon ve mimari gibi farklı disiplinleri kapsayan çalışmalar yapılması gerekmektedir (ICOMOS 2003 ve ICCROM 1998).  Bu kapsamda yürütülmekte olan H2020 STORM projesinde (http://www.storm-project.eu/), tarihi yapıların  çevresel ve insan kaynaklı risklerinin izlenmesi ve kontrolüne ilişkin bir  bütünleşik platformun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu sunumda söz konusu projenin  deprem risk yönetim modülüne ilişkin bilgiler verilmiştir.   

StORM deprem riski  modülü,  deprem öncesi mühendislik ve deprem sonrası operasyonel  olmak üzere başlıca iki ana bilgi kaynağını içeren bütünleşik bir sistemden oluşmaktadır.  Uygulamaya esas teşkil etmek üzere Efes Antik şehri pilot saha olarak seçilmiştir.

Deprem öncesinde,  yapının sayısal modeli geliştirilerek performans bazlı yapı hasar eşik seviyeleri belirlenecektir. Bu amaçla  yapının  artistik (kozmetik), mimari (restorasyon) ve yapısal (iyileştirme) durumlarını  dikkate alan başlıca üç ana performans kriteri tanımlanmaktadır. Her bir performans kriterinin altında ise üç farklı performans seviyesi bulunmaktadır. İkinci bölümde ise,  yapı sağlığı izleme sisteminin kurulması planlamaktadır. Deprem modülü, bir deprem sonrasında sahadan gelecek olan verileri eşik değerlerle  karşılaştırarak yapıdaki hasarın kozmetik, restore edilebilir ya da yapısal olup olmadığı ve bunların hasar seviyeleri hakkında ön bilgi sağlayacaktır. Elde edilen veriler  depremden hemen sonra acil durum senaryolarının  aktive edilebilmesi için kısa mesaj (sms) yoluyla  yetkililere iletilecektir.   

Söz konusu platforma ait  sistem mimarisinin, güncellenmeye imkan verebilecek esnek bir yapıya sahip olması hedeflenmektedir. Bu sebeple proje, ülkemizde birbirinden bağımsız olarak yürütülen  birçok benzer çalışmanın tek bir çatı altında toplanabilmesine, istenilen bilgiye doğrudan erişilebilmesine ve  herhangi bir  afet sonrasında ortaya çıkacak olan genel hasar tablosuna göre,  özellikle  kontrol ve erişimi güç olan ücra sahalardaki  tarihi yapıların korunması  ve acil müdahalesine  yönelik  operasyonel  önceliklerin  belirlenmesine  katkıda bulunacaktır.