Επιτελική Συνάντηση STORM – Αθήνα, 26-28 Ιουνίου 2018

StormAdmin Néa

Η επιτελική συνάντηση του STORM στην Αθήνα είναι η πρώτη που πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου του προγράμματος και την επικύρωση των αποτελεσμάτων της από τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρώμη (Θέρμες Διοκλητιανού, 26-27 Μαρτίου 2018). Η συνάντηση διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η συνάντηση της Αθήνας επικεντρώθηκε στους στόχους της δεύτερης και τελευταίας περιόδου του προγράμματος STORM, η οποία και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του Μαΐου 2019 (εικ.1). Κύριος στόχος την περίοδο αυτή είναι η πρακτική αξιολόγηση των εφαρμογών που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν κατά την πρώτη περίοδο σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Εικ. 1: Παρουσίαση των στόχων της συνάντησης για την επόμενη περίοδο του προγράμματος.

Η μεθοδολογία ορισμού και βαθμολόγησης των φυσικών κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε αρχαιολογικός χώρος που συμμετέχει πιλοτικά (εικ.2), η χρήση των δεδομένων από τις τεχνολογίες παρακολούθησης των φυσικών φαινομένων καθώς και ο σχεδιασμός και εφαρμογή ασκήσεων ετοιμότητας με χρήση της πλατφόρμας πληροφοριών STORM θα αξιολογηθούν πειραματικά στην διάρκεια της περιόδου.

Εικ. 2: Παρουσίαση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον ορισμό και διαχείριση κινδύνων από φυσικά φαινόμενα και κλιματική αλλαγή.